Art. 6 § 1 • Tribunal imparțial • Respingerea unei cereri de recuzare non-abuzive a tuturor judecătorilor unei instanțe care au decis ei înșiși în ceea ce privește recuzarea adresată împotriva lor • Curtea de casație nu a remediat deficiențele în litigiu.

Evaluarea Curții

49.   Curtea precizează că, fiind suspectată că a comis o neglijență, infracțiune sancționată în conformitate cu art. 293 § 1 din CP, reclamanta a făcut obiectul unei verificări preliminare efectuate în baza articolului 144 din CPP și a fost chemată să depună mărturie cu privire la fond în acest sens (a se vedea paragraful 9 de mai sus). Curtea consideră că reclamanta a fost, prin urmare, „o persoană suspectată, chestionată cu privire la implicarea sa în acte care constituie infracțiune”, în sensul articolului 6 al Convenției (a se vedea, pentru principiile aplicabile, Simeonovi vs. Bulgaria [GC], nr. 21980/04, §§ 110 – 111, 12 mai 2017). Aceasta constată că a existat, într-adevăr, în sensul stabilit de către Convenție, o „acuzație în materie penală” îndreptată împotriva părții interesate, în ciuda faptului că nu a existat nicio anchetă penală sau hotărâte de condamnare în sensul CPP în vigoare la momentul la care au avut loc faptele (a se vedea, în același sens, Stirmanov vs. Rusia, nr. 31816/08, § 39, 29 ianuarie 2019).

50.   Curtea constată, în același timp, că decizia din 5 mai 2012 prin care s-a pus capăt acestei acuzații a făcut obiectul unui apel prin contestație judiciară și că reclamanta a folosit această cale pentru a critica fondul deciziei atacate, în special ca privește concluziile anchetatorului cu privire la săvârșirea, de către aceasta, a unei infracțiuni menționate la articolul 293 § 1 din CP (a se vedea paragrafele 13 – 15 de mai sus). În consecință, Curtea consideră că instanțele sesizate prin această contestație, inclusiv Tribunalul Districtual, au trebuit să prezinte garanții cu privire la independență și imparțialitate, în sensul articolului 6 § 1 al Convenției.

51.  Curtea reamintește că imparțialitatea este de obicei definită prin absența prejudiciului sau a favoritismului și poate fi evaluată în diferite moduri. Conform jurisprudenței sale deja stabilite, în sensul articolului 6 § 1 ale Convenției, imparțialitatea trebuie evaluată conform unei abordări subiective, luând în considerare convingerea personală și conduita judecătorului, cu ale cuvinte dacă există informații cum că acesta din urmă a dat dovadă de prejudecăți personale sau favoritism cu o anumită ocazie și, de asemenea, în conformitate o abordare obiectivă care constă în stabilirea faptului dacă tribunalul a oferit, în special prin componența sa, garanții suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă cu privire la imparțialitatea sa (Morice vs. Franța [GC] , nr. 29369/10, § 73, CEDO 2015).

52.   În ceea ce privește evaluarea obiectivă, aceasta constă în a se întreba dacă, indiferent de comportamentul personal al judecătorului, anumite fapte verificabile dau motive pentru a suspecta imparțialitatea acestuia (a se vedea, de exemplu, Ramljak vs Croația, nr. 5856/13, §§ 27 42 , 27 iunie 2017 și Mitrov vs. fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, nr. 45959/09, §§ 49 52, 2 iunie 2016).

53.  Curtea reamintește, apoi, că articolul 6 § 1 din Convenție, prevede, pentru orice instanță națională, obligația de a verifica dacă, prin componența sa, aceasta constituie „un tribunal imparțial” în sensul acelei dispoziții atunci când apare un litigiu cu privire la acest punct, care pare în primă instanță a nu avea substanță (Farhi vs. Franța, nr. 17070/05, § 25, 16 ianuarie 2007). De asemenea, reiterează faptul că existența unor proceduri naționale menite să garanteze imparțialitatea, și anume regulile privind recuzarea judecătorilor, reprezintă un factor relevant. Astfel de reguli exprimă îngrijorarea legiuitorului național de a elimina orice îndoială rezonabilă cu privire la imparțialitatea judecătorului sau a instanței în cauză și constituie o încercare de a asigura imparțialitatea prin eliminarea cauzei preocupărilor în materie. Pe lângă asigurarea absenței unui favoritism real, acestea vizează eliminarea oricărei aparențe de parțialitate și, astfel, întărirea încrederii pe care tribunalele unei societăți democratice trebuie să o inspire publicului (Micallef vs. Malta [GC], nr. 17056/06, § 99, CEDO 2009).

54.   Curtea a considerat, de asemenea, că temerile unui reclamant cu privire la imparțialitatea judecătorilor care-i examinează cauza erau justificate în mod obiectiv, având în vedere procedura pe care acești judecători o urmaseră pentru a-i respinge cererea de recuzare împotriva lor, constatând în același timp că circumstanțele invocate de către reclamant în susținerea cererii sale nu au fost în sine suficiente pentru a pune la îndoială imparțialitatea tribunalului, dintr-un punct de vedere obiectiv (AK vs. Liechtenstein, nr. 38191/12, §§ 76 84, 9 iulie 2015 și AK vs. Liechtenstein (nr. 2), nr. 10722/13, § 66, 18 februarie 2016). Pentru a stabili dacă procedura urmată a afectat imparțialitatea judecătorului, Curtea ia în considerare motivele invocate în cererea de recuzare. În cazul unei cereri bazate pe motive generale și abstracte, sau a unei cereri abuzive, faptul că judecătorul însuși examinează o astfel de cerere nu pune în discuție imparțialitatea acestuia (Debled vs. Belgia, 22 septembrie 1994, seria A nr. 292 B, § 37, și AK vs. Liechtenstein, citată mai sus, § 78).

55.   În ceea ce privește faptele speței, Curtea constată că reclamanta a solicitat recuzarea tuturor judecătorilor Tribunalului Districtual, bazându-se pe mai multe motive (a se vedea paragraful 17 de mai sus). Aceasta consideră că circumstanțele invocate de reclamantă în sprijinul cererii de recuzare ar putea genera preocupări din partea persoanei interesate cu privire la imparțialitatea obiectivă a  completului de judecată a Tribunalului Districtual. Observă că motivele invocate de către reclamantă erau suficient de circumstanțiale și conțineau elemente concrete și că, prin urmare, cererea de recuzare a judecătorilor nu era abuzivă (Pastörs vs. Germania, nr. 55225/14, § 63, 3 octombrie 2019 ). Curtea mai menționează, de asemenea,  că Tribunalul Districtual nu a considerat că cererea menționată este abuzivă și că a examinat-o pe fond (a se vedea paragraful 18 de mai sus). Această cerere nu ar fi putut paraliza ansamblul sistemului judiciar, deoarece autoritatea sesizată nu era o instanță de ultim grad sau o jurisdicție mică în fața căreia standardele excesiv de stricte referitoare la recuzarea judecătorilor ar fi putut să împiedice administrarea justiției (A.K. vs. Liechtenstein, citată mai sus, §§ 82 83). Într-adevăr, Curtea constată că articolul 35 § 1 din CPP include un mecanism capabil să permită, dacă este necesar, transferul examinării apelului reclamantei către un tribunal cu jurisdicție teritorială diferită (paragraful 27 de mai sus).

56.   Curtea constată apoi că, în conformitate cu articolul 65 § 3 din CPP (a se vedea paragraful 32 de mai sus), cererea de recuzare prezentată de reclamantă a fost examinată de toți membrii completului de judecată a Tribunalului Districtual unde a fost alocată spre examinare cererea de recuzare invocată de către reclamantă. În măsura în care cererea de recuzare depusă de reclamantă a vizat toți judecătorii Tribunalului Districtual, în special în ceea ce privește relațiile lor cu președintele acestei instanțe, Curtea consideră că judecătorii G., Ka., și S. au examinat ei înșiși cererea de recuzare care îi viza. Apoi observă că, în decizia lor din 18 aprilie 2013, judecătorii au respins argumentele reclamantei în ansamblu și fără a le examina individual, limitându-se la a indica faptul că nici unul dintre motivele invocate de reclamantă în cererea sa nu ar putea constitui un motiv pentru recuzare în sensul articolului 61 din CPP (a se vedea paragraful 18 de mai sus).

57.   În consecință, Curtea consideră că procedura de examinare a cererii de recuzare formulată de reclamantă nu a fost compatibilă cu principiul nemo judex in causa sua (nimeni nu poate fi atât judecător, cât și parte) și, prin urmare, nu a putut disipa îndoielile rezonabile și obiective ale persoanei interesate cu privire la imparțialitatea completului de judecată a Tribunalului Districtual (a se vedea, prin comparație, AK vs. Liechtenstein, citată mai sus, §§ 81 – 85, AK vs. Liechtenstein (nr. 2), citată mai sus, §§ 66 67 și, mutatis mutandis, Revtyuk vs. Rusia, nr. 31796/10, § 26, 9 ianuarie 2018).

58.  Curtea reamintește faptul că o instanță superioară poate, în anumite cazuri, să șteargă viciul în cadrul procedurii din fața tribunalului de primă instanță (Kyprianou vs. Cipru [GC], nr. 73797/01, § 134, CEDO 2005 XIII). În cazul de față, Curtea constată că reclamanta a ridicat plângerea în legătură cu pretinsa lipsă de imparțialitate a Tribunalului Districtual în recursul său în anulare de la Curtea Supremă (a se vedea paragraful 22 de mai sus). Cu toate acestea, Curtea de Casație nu a efectuat propria analiză a argumentelor reclamantei, dar a aprobat concluziile judecătorilor de la Tribunalul Districtual la care au ajuns acestea, decizând ei însuși cu privire la recuzarea împotriva lor. Prin urmare, nu a remediat deficiențele litigioase prin trimiterea, dacă era necesar, examinării cauzei către o instanță la o jurisdicție teritorială diferită (Boyan Gospodinov vs. Bulgaria, nr. 28417/07, §§ 57-58, 5 aprilie 2018 ).

59.  Având în vedere aceste elemente, Curtea consideră că instanțele naționale nu au înlăturat îndoielile rezonabile ale reclamantei cu privire la imparțialitatea Tribunalului Districtual. În consecință, a existat o încălcare a articolului 6 § 1 al Convenției.

Text integral (FR)

Deschide chat
Aveți nevoie de ajutor?
Bună 👋
Cu ce vă pot ajuta?